Как разбираме бизнеса?

"Изберете си бизнес, който ви харесва. През първите няколко години ще ви се налага да отделяте много време за начинанието си. Ако упоритата работа и многото посветено й време не са това, което имате предвид, не започвайте собствен бизнес."

/Мери Кей Аш/

HomeЕвропейски проекти

„МДД Софтуер“ ЕООД, подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1215-C01 "Електронно досие", финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. За допълнителна информация pdf.

_____________________________________________________________________________________________________

Във връзка с изпълнението на ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1215-C01 "Електронно досие", финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ МДД Софтуер обявява процедура избор с публична покана с предмет Доставка, инсталиране и изпитване на:

Обособена позиция 1 - доставка на 1 бр. Сторидж
Обособена позиция 2 - доставка на Модул „Електронно досие“ - 1 бр.

Документация

_____________________________________________________________________________________________________

Във връзка с изпълнението на ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1215-C01 "Електронно досие", финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ МДД Софтуер ЕООД обявява решение за избор на изпълнител по процедура избор с публична покана с предмет Доставка, инсталиране и изпитване на:

Обособена позиция 1 - доставка на 1 бр. Сторидж
Обособена позиция 2 - доставка на Модул „Електронно досие“ - 1 бр.

За повече информация ТУК

_____________________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР - ТУК

_____________________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

На основание Постановление № 160 на МС от 2016 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ, 

Днес 23.11.2016 г. «МДД Софтуер» ЕООД, със седалище в гр. София, ул. Добри Христов № 3, Сключи договор № BG16RFOP002-2.001-1215-C01/Su-01 за Доставка, инсталиране и изпитване на:

Обособена позиция 1 - доставка на 1 бр. Сторидж

Обособена позиция 2 - доставка на Модул „Електронно досие“ - 1 бр.

С избрания за изпълнител кандидат: „Контракс” АД , гр. София, ул. Тинтява 13, представлявано от Йордан Йорданов.

_____________________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1215-C01 "Електронно досие", финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

На 23.11.2016 г. Стартира изпълнението на договор №BG16RFOP002-2.001-1215-C01/Su-1 сключен между избрания изпълнител Контракс АД и МДД Софтуер ЕООД, периода на изпълнение на дейностите е:

За Обособена позиция 1 -10 календарни дни;

За Обособена позиция 2 – 8 календарни месеца;

като през този период трябва да се извърши доставка на 1 бр. Сторидж и доставка на Модул „Електронно досие“ - 1 бр.

_____________________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1215-C01 "Електронно досие", финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

На 02.12.2016 г. съгласно изпълнението на договор №BG16RFOP002-2.001-1215-C01/Su-1 сключен между избрания изпълнител Контракс АД и МДД Софтуер ЕООД, бе извършена доставка по Обособена позиция 1 -1 бр. Сторидж, като доставения актив бе приет без забележки.

_____________________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1215-C01 "Електронно досие", финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

На 02.12.2016 г. съгласно изпълнението на договор №BG16RFOP002-2.001-1215-C01/Su-1 сключен между избрания изпълнител Контракс АД и МДД Софтуер ЕООД, бе извършена доставка по Обособена позиция 2 -1 бр. Модул Електронно досие, като започна период на инсталация на системата.

_____________________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1215-C01 "Електронно досие", финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

На 12.12.2016 г. съгласно изпълнението на договор №BG16RFOP002-2.001-1215-C01/Su-1 сключен между избрания изпълнител Контракс АД и МДД Софтуер ЕООД, бе завършена инсталацията и тестването по Обособена позиция 2 -1 бр. Модул Електронно досие, като бе проведено обучение на служителите за работа и поддръжка на системата.

_____________________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1215-C01 "Електронно досие", финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

На 12.12.2016 г. Приключи изпълнението на договор №BG16RFOP002-2.001-1215-C01/Su-1 сключен между избрания изпълнител Контракс АД и МДД Софтуер ЕООД, кат бе изавършено Доставка, инсталиране и изпитване на:

Обособена позиция 1 - доставка на 1 бр. Сторидж

Обособена позиция 2 - доставка на Модул „Електронно досие“ - 1 бр.

Продуктите бяха приети без забележки, като избраният изпълнител изпълни всички изисквания спрямо Договор №BG16RFOP002-2.001-1215-C01/Su-1 и представената на етап кандидатстване Техническата оферта.

_____________________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ

МДД Софтуер ЕООД, успешно приключи изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1215-C01 "Електронно досие", финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Основната цел на проекта бе повишаване на конкурентноспособността на фирма „МДД Софтуер” ЕООД чрез разработването, внедряването и пазарната реализация на нов уеб базиран софтуер „Електронно досие” предоставящ на потребителя синтезирани данни от много регистри с минимални усилия. Очакваните резултати от изпълнението на проекта са увеличен пазарен дял на фирмата, разкриване на нови работни места, повишена конкурентоспособност и засилване на експортния потенциал.

С реализацията на проекта бяха внедрени съвременни технологии, с което се подобриха производствените процеси, създаде се необходимата технологична обезпеченост за нарастване на производствения капацитет, добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти и подобряване на ресурсната ефективност, необходими за планираното разширяване дейността на предприятието.

Free business joomla templates